Regulamin

KORZYSTANIE Z SERWISU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

INFORMACJE OGÓLNE

1.    Administratorem www.licytacje.tv jest Licytacje.tv Spółka z o.o. z siedzibą w Lubiczu Górnym (87-162) przy ul. Kołłątaja 1, o numerze NIP 879-267-39-82 i numerze REGON 341581398.
2.    www.licytacje.tv – inaczej nazywany Serwisem, którym zarządza Administrator.
3.    Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub organizacja, korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie.
4.    Rejestracja – dobrowolne przekazanie danych, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.
5.    Oferta – informacja zamieszczona przez Użytkownika na łamach serwisu, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników.
6.    Płatność – opłata dla Administratora.

REJESTRACJA W SERWISIE

1.    Rejestracja w www.licytacje.tv jest całkowicie bezpłatna.
2.    Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronach Portalu formularza.
3.    Z chwilą rejestracji, między Serwisem i Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
4.    Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
5.    W Serwisie mogą się rejestrować jedynie osoby pełnoletnie.
6.    Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto.
7.    Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego Regulaminu i że go akceptuje.
8.    Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
9.    Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w Serwisie były aktualne. W celu edycji należy zalogować się w Serwisie.
10.  W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych kontaktowych podczas rejestracji lub edycji (konto było aktywne), konto zostaje bezpowrotnie usunięte.

DODAWANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ

1.    Ogłoszenia mogą zamieszczać Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto na www.licytacje.tv.
2.    Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje i normy społeczne.
3.    Za niedopuszczalne uznaje się umieszczanie danych kontaktowych i innych informacji, pozwalających na identyfikację oferenta bez konieczności logowania, w tytule i w treści ogłoszenia, jak również na zdjęciach dołączonych do ogłoszenia.
4.    Za niedopuszczalne uznaje się wielokrotne dodawanie tego samego ogłoszenia lub też bardzo podobnego w swej treści.
5.    Za niedopuszczalne uznaje się usuwanie i dodawanie ogłoszenia tej samej treści.
6.    Niedopuszczalna jest całkowita zmiana treści, tematu i charakteru oferty podczas jej edycji. Administrator podczas weryfikacji edytowanego przez Użytkownika ogłoszenia, usuwa ogłoszenie w momencie gdy stwierdzi, że został całkowicie zmieniony jego charakter (dla przykładu: jeżeli ogłoszenie dotyczyło sprzedaży firmy, a po edycji przez Użytkownika dotyczy kupna firmy lub gdy przed edycją dotyczyło poszukiwania inwestora, a po edycji przez Użytkownika dotyczy sprzedaży odzieży itp.).
7.    Użytkownik zamieszczając ogłoszenie potwierdza, że ma pełne prawa autorskie do treści, jak również do zdjęć zawartych w ogłoszeniu.
8.    Serwis zastrzega sobie prawo do nieumieszczania ogłoszenia w przypadku, gdy jego treść wykraczała będzie poza przyjęte standardy, a w szczególności, gdy ogłoszenie nie będzie wchodziło w zakres tematyczny Portalu, występował będzie konflikt interesów, w ogłoszeniu zawarte będą treści niezgodne z prawem lub ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego, treść ogłoszenia jest zbyt ogólnikowa i nieprecyzyjna. Portal zastrzega sobie prawo ingerencji w treść ogłoszenia. Portal nie ma obowiązku informowania oferenta o przyczynach nieopublikowania ogłoszenia.
9.    Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania treści ogłoszenia w celach promocyjnych, np. do zamieszczenia informacji o ogłoszeniu w profilach społecznościowych Serwisu.
10.    Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania treści nieaktualnych ogłoszeń w archiwum Serwisu.
11.    Ogłoszenia udostępniane są w Serwisie po uprzedniej ich akceptacji przez Administratora.

PŁATNOŚCI

1.    Dostęp do treści płatnych (dodawanie własnych ogłoszeń przetargowych, ogłoszeń oraz możliwość przeglądania ogłoszeń oznaczonych jako płatne) dostępny jest po dokonaniu opłaty według Cennika znajdującego się w Serwisie.
2.    Użytkownik dokonujący płatności akceptuje regulamin operatora płatności zamieszczony pod adresem https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf   

LIKWIDACJA KONTA

1.    Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie; w tym celu winien wysłać stosowną prośbę.

REKLAMACJE

1.    Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli uważa, że usługi oferowane przez Serwis nie są realizowane zgodnie z Regulaminem.
2.    W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien skorzystać z formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym należy podać adres e-mail przypisany do konta oraz dokładny opis zaistniałej sytuacji.
3.    Serwis rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od Użytkownika wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    Serwis nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników.
2.    Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
3.    Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby Serwis działał bezbłędnie, mimo to, na działanie Serwisu nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja.
4.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Użytkowników wynikające z przerw w dostępie do Serwisu, w szczególności za awarie sprzętu, oprogramowania, ataki hakerskie, działania sił wyższych lub niezgodne z polskim prawem i poniższym Regulaminem działania innych Użytkowników.

PRAWO I SPORY

1.     Właściwym prawem dla umowy między Użytkownikiem i Serwisem jest prawo polskie.
2.     Dla ewentualnych sporów między Serwisem a Użytkownikiem właściwe są polskie sądy powszechne.

INNE INFORMACJE

1.     Serwis prowadzony jest w języku polskim i tylko w takim języku należy zamieszczać treści. Nieakceptowane są zwłaszcza treści pisane inną czcionką (np. cyrylicą, pismem chińskim lub arabskim).
2.     Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ofert oraz kont, które naruszają Regulamin.
3.     Administrator zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania fragmentów treści ofert z powodu błędów, zamieszczonych w nich danych kontaktowych itp.
4.     Wpisując dane osobowe w Serwisie, Użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie oraz wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez www.licytacje.tv.
6.     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z polskim prawem.
7.     Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili informacyjnych związanych z działaniem Serwisu, np. informacji technicznych, powiadomień o zmianach w Serwisie.
8.     Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili reklamowych, które mogą być wysyłane za pośrednictwem www.licytacje.tv.
9.     Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu, wynikających z przyczyn technicznych. Jednocześnie Serwis będzie dążył do maksymalnego skrócenia czasu przerwy.

RODO

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Licytacje.tv Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 87-162 Lubicz Górny, e-mail: centrala@licytacje.tv, telefon: 533 024 112.
2.     Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www.
3.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
4.     Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.